§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa sposób korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży Scriba www.iss.scriba.com.pl zwanego dalej Systemem.
2. Właścicielem serwisu www.iss.scriba.com.pl i jednocześnie stroną w zawieranych każdorazowo umowach - zleceniach jest:
Wydawnictwo Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c.
z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Bogumińska 51
NIP: 639-17-66-180
zwana dalej Scribą
3. Stroną zawierającą umowę ze Scribą jest firma zamawiająca produkty Scriby, zwana dalej Zamawiającym.
4. Oferta portalu dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych i aktywnych podmiotów gospodarczych będących czynnymi płatnikami VAT, co oświadcza Zamawiający poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zawarcie umowy
1. Użytkownicy Systemu mają możliwość składania zamówień na produkty Scriby.
2. Złożenie zamówienia przez System nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Zamawiającym a Scribą.
3. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres mailowy podany w Systemie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Scribę. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec Scriby z tytułu realizacji zamówienia.
4. Podstawą przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednorazowe przesłanie e-mailem skanów dokumentów: wpisu do ewidencji lub KRS, NIP, REGON
. 5. W przypadku braku tych dokumentów w naszej bazie, Zamawiający będzie poproszony o ich dostarczenie.
6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej w ciągu 8 godzin roboczych, liczonych kolejno w zakresie od godz. 8.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, od momentu otrzymania ze Scriby potwierdzenia przyjęcia zamówienia:
7. Scriba ma prawo odstąpić od wykonania umowy, jeżeli realizacja zamówienia wymaga dostarczenia przez Zamawiającego projektów graficznych i jeżeli projekty te będą niezgodne z warunkami technicznymi opisanymi na stronie Scriby, projekty te będą posiadały wady technologiczne bądź będą zawirusowane lub uszkodzone.

§ 3 Realizacja zamówień
1. Obowiązuje minimum zamówienia:
a) 10 sztuk z danego koloru oprawy
b) dla poszczególnych opcji dodatkowych jak wklejki, wstążki itp., System dynamicznie określa minimalne ilości.
2. Materiały graficzne niezbędne do realizacji zamówienia Zamawiający przesyła niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku opóźnień w skompletowaniu materiałów graficznych termin realizacji może ulec wydłużeniu.
3. Materiały należy dostarczyć na adres mailowy grafik@scriba.com.pl, bądź na ftp Scriby. Dane logowania do naszego ftp są dostępne na stronach internetowych Scriby. O wgraniu materiałów na ftp proszę informować mailowo (grafik@scriba.com.pl)
4. Zamówienia z danego asortymentu mogą być zrealizowane w ilości +/- 2%.
5. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.

§ 4 Terminy realizacji zamówień
a) natychmiastowy, wg aktualnych stanów magazynowych, aż do wyczerpania nakładów;
b) do 14 dni roboczych w przypadku braków magazynowych;
c) do 21 dni roboczych od daty zatwierdzenia ostatecznego projektu przy kalendarzach indywidualnych oraz wymagających wykonania wklejek, wyklejek, indywidualnych wstążek, personalizacji;
d) za datę złożenia zamówienia przyjmuje się dzień, w którym klient otrzyma potwierdzenie zamówienia.

§ 5 Warunki płatności
a) pierwsza współpraca niezależnie od umowy – 3000 zł netto obrotu – przedpłata;
b) po podpisanej umowie i wekslu – kredyt do wysokości 6000 zł netto – płatność 14 dni;
c) jeżeli zamówienie przekroczy kredyt 6000 zł netto dopłata do wysokości zamówienia;
d) przy stałej współpracy uzgodnienia indywidualne;
e) w przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca naliczy kary umowne w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki.

§ 6 Warunki dostawy
Kalendarze dostarczamy pod wskazany adres za pośrednictwem przewoźnika na koszt Zamawiającego. Koszt paczki do 30 kg – 17 zł netto.

§ 7. Reklamacje
a) reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów należy zgłaszać do 7 dni od dnia otrzymania towaru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
b) Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
c) wady części dostarczanego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy;
d) kalendarium i jego zawartość, tj. układ, część informacyjna, mapy, stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie podlegają reklamacji;
e) Scriba s.c. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które mogą być wynikiem nienależytego wykonania umowy, za wyjątkiem wartości wynikającej z umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia do celów realizacji zamówienia i prowadzenia korespondencji handlowej. Dane Klienta, wprowadzone do bazy Scriby za pośrednictwem Systemu nie będą nigdy udostępniane innym firmom.
2. Zamawiający oświadcza, że ma stosowne prawa autorskie na wszelkie materiały i logotypy dotyczące wykonania zamówienia.
3. Scriba nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
4. Oferta Internetowego Systemu Sprzedaży Scriba nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.
5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.
6. Sprawy sporne rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedającego